بازدید مسئولین شرکت‌های دانش بنیان مرتبط با دانشگاه آزاد اسلامی

  • Posted on: 8 February 2017
  • By: majidhajizadeh

به گزارش روابط عمومی شرکت دانش بنیان سافا، روز دوشنبه مورخ 1395/11/18 جلسه ای با حضور  معاونت ارزیابی و صلاحیت شرکت‌های دانش بنیان مرتبط با دانشگاه های  آزاد اسلامی در شرکت برگزار شد.

شایان ذکر است که در این جلسه در مورد طرح‌های دانش بنیانی شرکت سافا تبادل نظر شد.