ارائه نرم افزار TajakSDI در جنوب کشور

  • Posted on: 19 November 2016
  • By: majidhajizadeh

به گزارش روابط عمومی شرکت دانش بنیان سافا، در شهرداری بندرعباس و سازمان منطقه آزاد جزیره قشم و کیش در خصوص ارائه نرم افزار TajakSDI جلسه ای با مسئولین GIS  تشکیل شد.

لازم به توضیح است این سامانه در شرکت گاز بندرعباس نیز برای مسئولین آن سازمان ارائه شد.

شایان ذکر است: که این سامانه توسط مهندس کارگریان، مدیر بازرگانی شرکت سافا ارائه شد.

محصول: 
نرم افزار TajakSDI