مشتریان ما

ردیف

کارفرما

پروژه

سال انجام

۱

سازمان نظام مهندسی ساختمان استان یزد

طراحی و پیاده‌سازی زیر سیستم‌های ارتباط با مشتریان و دبیرخانه

1392

طراحی و پیاده‌سازی زیرسیستم‌های آموزش و گردش مکاتبات

1392

طراحی و پیاده‌سازی زیرسیستم‌های اعضا و خدمات مهندسی

1392

طراحی و پیاده‌سازی زیرسیستم‌های هتلداری و صورت‌حساب

1393

۲

شرکت یارنیک الکترونیک

 

طراحی، نصب و راه‌اندازی سرورهای فروشگاه اینترنتی

1393

طراحی و پیاده‌سازی فروشگاه کامل اینترنتی

1393

۳

دانشگاه آزاد اسلامی واحد تفت

برگزاری دوره آموزشی zzlo برای استادان و هیئت علمی

1392

برگزاری دوره‌آموزشی ایمیل و رمزنگاری برای مدیران و هیئت علمی

1392

نصب و را‌ه‌اندازی ابزار  مناسب برای مجازی‌سازی سرورها

1392

برگزاری دوره آموزشی استفاده از نرم‌افزارهای آزاد جهت کار با رایانه برای مدیران، استادان و هیئت علمی دانشگاه

1392

۴

دانشگاه آزاد اسلامی واحد یزد

برزگزاری دوره آموزشی مقاله نویسی با استفاده از ابزارهای آزاد برای هیئت علمی

1392

برگزاری دوره ایمیل و رمزنگاری برای مدیران، کارمندان و استادان

1393

۵

شهرداری یزد

نصب و راه‌اندازی سامانه جامع اطلاعات مکانی «تاژکSDI»

1392

برگزاری دوره آموزشی گسترش تاژک

1392

برگزاری همایش آشنایی با نرم‌افزارهای آزاد

1393

۶

شهرداری اصفهان

برگزاری همایش آشنایی با نرم‌افزارهای آزاد

1393

۷

شهرداری شیراز

برگزاری همایش آشنایی با نرم‌افزارهای آزاد

1393

۸

سازمان نظام مهندسی ساختمان استان چهار محال بختیاری

تحلیل و آنالیز فرآیند‌های سازمانی

1393

۹

سازمان فناوری اطلاعات ایران

 محتوای مهارت‌های کار با رایانه مبتنی بر نرم‌افزارهای آزاد

1394

۱۰

سازمان فناوری اطلاعات ایران

اجرای بنیاد جهانی FCDL

در حال انجام

۱۱

شهرداری کاشان

نصب و راه‌اندازی سامانه جامع اطلاعات مکانی «TajakSDI»

1395

۱۲ سازمان ثبت اسناد و املاک استان یزد نصب و راه‌اندازی سامانه جامع اطلاعات مکانی «TajakSDI» 1395
۱۳ شهرداری جهرم نصب و راه‌اندازی سامانه جامع اطلاعات مکانی «TajakSDI» در حال انجام
۱‍۴ شهرداری سمنان نصب و راه‌اندازی سامانه جامع اطلاعات مکانی «TajakSDI» در حال انجام
۱۵ شرکت BehiNo TajakStore در حال انجام