ساختار سازمانی

تیم های شرکت عبارتند از:

بازاریابی: این تیم در زمینه بازار، تحلیل و ارزیابی بازار، تعیین بازار هدف و فروش محصول فعالیت دارد.

فنی و مهندسی: زمینه فعالیت این تیم طراحی و توسعه محصولات جدید و فعلی شرکت می‌باشد.

اداری و مالی: کلیه امور اداری و مالی از جمله ثبت و بایگانی نامه‌ها، ترازنامه، پرداخت حقوق و بیمه و … بر عهده این تیم می‌باشد.

بخش‌های شرکت دانش بنیان سافا به شرح ذیل می‌باشد:

مدیریت: انجام امور مدیریتی و هماهنگی بین افراد تیم مربوطه

برنامه‌ریزی و کنترل پروژه: برنامه‌ریزی به منظور انجام بهینه فعالیت‌ها و کنترل آن‌ها از لحاظ محدودیت‌های زمانی و مالی

بازرگانی و ارتباط با مشتریان: انجام کلیه امور مرتبط با مشتریان شرکت

امور قراردادها: تنظیم و بررسی قراردادهای شرکت

تحقیق و توسعه: انجام تحقیقات در زمینه محصولات بدیع و جدید و تلاش در جهت پیاده‌سازی ایده‌ها